Konstvetenskap

Människan har skapat konst sedan långt tillbaka i historien. Från grottmålningar fram till dagens digitala konst. Konstvetenskap studerar konsten ur ett socialt, filosofiskt och historiskt perspektiv. Den kan sägas vara delvis baserad i estetiken, där man beskriver konsten från ett filosofiskt perspektiv. Dessutom är konstvetenskap baserad på konsthistoria, som har ett historiskt perspektiv på konsten.

Konsthistoria

Konstens historia brukar delas in i de stora förändringar eller epoker som konsten har genomgått historiskt sett. Man brukar se på konsthistorien som bildkonstens historia. Tyvärr blir denna för oss ofta alltför begränsad och eurocentrisk, vilket gör att vi kan missa många viktiga historiska synvinklar på konsten. På Nationalmuseum i Stockholm går det att hitta konst från 1500-talet till 1900-talet.

Förhistorisk konst

Den förhistoriska konsten är all konst som har skapats fram till den historiska tiden började. Förhistorien brukar sägas vara fram tills en region har börjat använda skriftspråk. Konsten under denna period hade i huvudsak tre syften; att vara dekorativ, att förklara omvärlden och att styra eller besvärja den.

De lämningar man hittat från cirka 40 000 år sedan är vad vi brukar kalla konstobjekt i den moderna meningen. De är oftast naturalistiska och väl utförda djur- och människogestalter. Vi kan försöka tolka dessa objekt i dag men vi bär med oss vår egen moderna kultur i uttolkningen. Förhistorien hade tankesätt och förklaringsmodeller som vi idag inte känner till, vilket gör att våra tolkningar förmodligen alltid till stor del kommer att vara gissningar.

Antikens konst

Antikens konst är konst som framställts i Mesopotamien och i det sumeriska området kring medelhavet, från cirka 3000 f.Kr. till 600 e.Kr. Eftersom detta är en lång tidsperiod går det inte att nämna något specifikt som förenar hela tidsperioden vad gäller konsten. Mesopotamien hade rikt dekorerat kakel och ornament. De tidiga sumeriska bilderna var till en början tydligt stiliserade, men blev med tiden mer naturalistiska. Egyptisk konst var kopplad till religionen, som ofta avbildade gudar och gudinnor vid sidan av faraoner. Linjerna var tydliga med avgränsade färger.

Samtidskonst

Samtidskonst brukar definieras som konst som har skapats från det sena 1960-talet fram till och med 2000-talet. Begreppet är dock inte precist och kan innefatta många sorters uttryck. Bland dessa finns videokonst, gatukonst, digital konst, graffiti och ljudkonst.

Konst utanför Europa

Bland utomeuropeisk konst finns afrikansk konst, där västafrikansk och centralafrikansk konst mest domineras av skulpturer. Bland de afrikanska animistiska religionerna finns masker gjorda i trä. Det var först i början av 1900-talet som den afrikanska konsten kom till allmän kännedom bland européer. Den skapade då en stor inspirationskälla för västerländsk konst, till exempel för Pablo Picasso.

Redan för 3 000 år sedan avbildades människor på ett mycket realistiskt sätt inom den indiska konsten. Den kinesiska bildskriften har påverkat måleriet inom den kinesiska konsten, och även påverkat uttrycket inom keramik, konsthantverk och arkitektur.